Státní organizace, Městský úřad Adamov

Městský úřad v Adamově, státní organizace

Obec Adamov byla povýšena na město tehdejším Jihomoravským krajským národním výborem v Brně dne 1. července 1964. Město Adamov je orgánem územní samosprávy, své záležitosti spravuje samostatně, řídí se jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Souběžně vykonává státní správu v rozsahu "pověřeného úřadu", přičemž se řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a další pracovníci. V čele městského úřadu je starosta. Pro jednotlivé úseky činnosti úřadu jsou zřízeny odbory.

Základní informace
Doporučené firmy v oborech