Reklamace

1. Obecné podmínky reklamace

1.1 Kupující důrazně doporučujeme dodané zboží, při přebírání od řidiče, důkladně prohlédnout (zkontrolovat pečlivě neporušenost obalu, pokud se jedná o průhlednou fólii, tak také Jestli není zboží poškozeno pod ní). Každé zjištěné závady, či porušení dopravních podmínek dovozcem (jako je špatné zacházení se zbožím nebo neochotu složit zboží za první uzamykatelné dveře) je nutné, aby kupující zapsat do přepravního listu, který řidiči přepravce podepisuje a bezodkladně* informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pro zjištění odpovědnosti, za případné poškození zboží, je nutno ponechat obal, ve kterém bylo zboží zabaleno. Vyhneme se tak případným sporům!

Po převzetí zboží zkontrolujte všechny součásti zboží, návod a záruční list. V případě chybějících součástek, je nutno je identifikovat v montážním manuálu a podle jejich oznašení a množství je uvézt do reklamačního protokolu. Budou dodány pouze součástky, kterou budou uvedené. Nemůžeme také uznat neúplnost zásilky po delší době od převzetí. Pokud zjistí jakékoli poškození po rozbalení zboží, Je třeba bezodkladně* informovat prodejce.

*) Termínem bezodkladného oznámení o poškození či chybějícím příslušenství se rozumí řád minut či několika málo hodin, nikoliv dnů. Poškození či chybějící součásti nelze hlásit až následující den či dny po převzetí.

1.2 Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

•    Vyplněním reklamačního formuláře ZDE a zasláním na e.mailovou adresu
•    Poštou na adresu prodávajícího

1.3 Kupující je povinen uvést:

•    Číslo objednávky
•    Co nejvýstižnější popis závad
•    Z montážního manulálu vypsat části (ozkačené čísly nebo písmeny), které jsopu poškozené, popřípadě chybí-li
•    Fotografie poškození a to jak detailní, tak celkové, aby bylo zřejmé, kde se nachází poškozené místo
•    Doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura)

1.4 V případě, že kupující nedodá prodávajícímu dostatečné podklady či informace pro posouzení reklamace, především podklady uvedené v předchozím bodě tohoto reklamačního řádu, není prodávající schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené tímto reklamačním řádem.

1.5 V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů, od uplatnění reklamace kupujícím kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací.

2. Povinnosti prodávajícího

2.1 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

2.2 Prodávající je oprávněn nechat odborně posoudit vady zboží. Doba, po kterou je vada posuzována, se nezapočítává do lhůty pro rozhodnutí o reklamaci.

2.3 Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

2.4 Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího. Jakmile je reklamace vyřízena má kupující povinnost si zboží vyzvednout nebo souhlasit s oznámeným termínem doručení (max. 2 pokusy o doručení). V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění.

2.5 Prodávající je povinen kupujícímu vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Reklamace uplatněná v záruční době

3.1 Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

3.2 Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen do 2 pracovních dnů podat písemně zprávu adresovanou na prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

3.3 Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě reklamace, má prodávající podle ustanovení § 53 odst. 10 O.Z. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno nebo kupijící užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje. Prodávající upozorňuje kupujícího, že skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující (uvedené částky jsou pouze orientační, může dojít k jejich navýšení a mohou tak přesáhnout kupní cenu zboží):

a) odborné posouzení stavu zboží: 200,- Kč až 3 500,- Kč;
b) odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu: 200,- Kč až 3 000,- Kč;
c) odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží: 1 000,- Kč až 10 000,- Kč;
d) odborné nové zabalení zboží: 400,- Kč až 2 300,- Kč;
e) přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu: 1000,- Kč až 4 000,- Kč.

Jednotlivé případy jsou řešeny individuálně.

4. Práva z vadného plnění

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
•    4.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo      které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    4.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
•    4.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•    4.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•    4.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4.4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

4.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Způsob reklamace

5.1 Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, kupující doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovující přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

5.2 Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na dodací adresu kupujícího. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením atd.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu).

5.3 Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech, kdy vada byla způsobena:
o    neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
o    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
o    zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly
o    zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Reklamační protokol ke stažení ZDE.