ZŠ praktická a ZŠ speciální Mělník, Jaroslava Seiferta

Příspěvková organizace (zvláštní škola) je zřízena za účelem poskytování výuky a výchovy v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti speciálního školství. Předmětem činnosti organizace je:. Poskytovat základní vzdělání. Zabezpečovat rozumovou výchovu žáků ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytovat žákům mravní, estetickou, pracovní, zdravotní tělesnou výchovu a ekologickou výchovu. Umožnit žákům též náboženskou výchovu. Připravovat žáky pro další studium a praxi

Základní informace