G - centrum Tábor

Zajištění sociálních služeb zejména pro občany města Tábora. Sociální služby jsou rozděleny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. do středisek: Domov pro seniory, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Noclehárna pro muže,. Pečovatelská služba, Středisko sociálních služeb, Denní stacionář, Odlehčovací služby.. Posláním G-centra Tábor, střediska Domov pro seniory je poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby:. Služby v Domově pro seniory obsahují tyto základní činnosti:. Poskytnutí ubytování. Poskytnutí stravy. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sociálně terapeutické činnosti. Aktivizační činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Komplexní ošetřovatelskou péči. Rehabilitační péči. Sociální poradenství. Fakultativní služby související s podkytováním služeb v odstavci. B, c, d, e, f, g, h, i, j, k, jako např. doprava, správa cenností a depozit, administrativní úkony spojené s nástupem klienta, náležitosti dědického řízení apod.. Posláním střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi je poskytování pobytové služby na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.. Služba podle odstavce obsahuje tyto základní činnosti:. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Poskytování fakultativních služeb souvisejících s odstavci a, b, c, d.. Posláním střediska Noclehárna pro muže je poskytování ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.. Služba obsahuje tyto základní činnosti:. Poskytnutí přenocování. Fakultativní služby související s odstavci a, b, c.. Posláním střediska Pečovatelská služba je poskytování terénních nebo ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné. Fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony:. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Fakultativní služby související s odstavci a, b, c, d, e, f jako dohled, doprovod, doprava, aj.. Posláním střediska Středisko sociálních služeb je zajišťovat kulturní a společenský servis, sociální depistáž a sociálně právní poradenství zejména pro seniorskou generaci a handicapované občany.. Siciální poradenství zahrnuje. Základní sociální poradenství. Odborné sociální poradenství. Programy a projekty vedoucí k podpoře a pomoci jednotlivcům a skupinám sociálně vyloučeným nebo znevýhodněným a umožňují jim zapojení do aktivního, ekonomického, sociálního a kulturního života. Programy a projekty vedoucí k integraci a emancipaci národnostních a jiných menšin. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob jako senioři, osoby se zdravotním postižením, oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob. Života může vést ke konfliktu se společností.. Součástí odborného úporadenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.. Odborné sociální poradenství obsahuje tyto základní činnosti:. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.. Poslání střediska Denní stacionář je poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Fakultativní služby související se službami v odstavcích. B, c, d, e, f, g, h, jako např. doprava. Posláním střediska Odlehčovací služby je poskytování terénní, ambulantní nebo pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním. Prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.. Pomoc při osobní hygieně nebo poskynutí podmínek pro osobní hygienu. Poskytnutí ubytování v případě pobytové služby. Fakultativní služby souvisejicí s odstavci a, b, c, d, e, f, g, h, i.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.