ZŠ Letonice

Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též. Náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon), v platném znění a prováděcími. Předpisy( zejména vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole v platném znění). V souladu s ustanoveními § 45 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon), v platném znění je součástí. Příspěvkové organizace -školní družina. Předmět činnosti je vymezen příslušnými ustanoveními zák. č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy - vyhláška MŠMT č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech.
Základní informace