Okresní agrární komora Český Krumlov

Poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností. Vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a odborná stanoviska. Organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti. Na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti. Dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraniční a uzavírá s nimi dohody. Vystavuje osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě. Zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti. Spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod. Zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy. Vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů v souladu se svým posláním. Podílí se na odborné přípavě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomuto účelu. Vede seznam členů komory a poskytuje údaje o členské základně do Agroregistru členů souhrnně zpracovávaného Agrární komorou ČR.. Spolupracuje s příslušnými státními a zastupitelskými orgány a dalšími institucemi zejména při tvorbě a provádění agrární, výživové a lesní politiky a při podpoře podnikání včetně projednávání a řešení dotací a subvencí, regulace a ochrany trhu,. Restrukturalizačních a ekologických záměrů a programů, státních a veřejných zakázek. Spolupracuje se společenstvy, které jsou součástí Agrární komory ČR.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.

Doporučené firmy v oborech