Dům dětí a mládeže Matýsek

Předmět činnosti je vymezen v § 111 a v § 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační, táborové a osvětové činnosti a otevřené nabídky spontánních činností. Organizace může poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením, a to i v době, kdy neprobíhá školní vyučování. K dosažení hlavního účelu a předmětu činnosti může organizace pronajímat vymezené nebytové prostory za úplatu ve výši režijních nákladů

Základní informace